Apie mus

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centras, Vilniaus gatvė 4 a, Pagėgių miestas, Tel.  8441 56081, faksas 8441 56089,el. paštas n.kovaliova@pagegiai.lt

Įstaiga, vykdydama jai pavestas funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, teisės aktais, Pagėgių  savivaldybės tarybos sprendimais,  Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais  įstaigos veiklą ir teikiamas socialines paslaugas, įstaigos nuostatais.

Pagal 2012 m. gruodžio 3 d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu  Nr. T-191 patvirtintą Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro organizacinę struktūrą, įstaigą sudaro penki padaliniai: vaikų dienos centro padalinys, psichologinės pagalbos padalinys, krizių namai, socialinių paslaugų asmens namuose padalinys, ūkio personalas. Įstaiga pagal atskirtus padalinius teikia skirtingas socialines paslaugas.

Vaikų dienos centro padalinys, psichologinės pagalbos padalinys, krizių namai teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas, apgyvendinimo laikino – savarankiško gyvenimo namuose paslaugas, trumpalaikės socialinės globos paslaugas, intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas, sociokultūrines paslaugas.

Socialinių paslaugų asmens namuose padalinys teikia pagalbos namuose paslaugas, dienos socialinės globos paslaugas, bendrąsias socialines paslaugas, aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis paslaugas.

Darbuotojai įstaigoje yra išlaikomi iš kelių finasavimo šaltinių. Pagrindinį darbuotojų darbo užmokesčio fondą sudaro savivaldybės biudžeto lėšos ir tikslinės dotacijos bei spec. specialių programų lėšos, iš kurių išlaikomi socialinio darbuotojo padėjėjai.

Mūsų įstaigos vizija

Optimaliai išnaudojant įstaigos galimybes, profesinius, finansinius ir moralinius resursus siekti teikti geros kokybės socialines paslaugas, sudarant sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, o taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.