Įstaigos kokybės politika

PATVIRTINA

BĮ Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro

2019 m. spalio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-49

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Biudžetinė įstaiga Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centras (toliau – Įstaiga), įgyvendindamas savo viziją, misiją ir strateginį tikslą, sukūrė ir nuolat gerina socialinių paslaugų kokybės vadybos sistemą, kuri yra integrali Įstaigos strateginio valdymo dalis ir tenkina EQUASS kokybės sistemos gaires, LR Biudžetinių įstaigų įstatymo ir LR Socialinių paslaugų įstatymo reikalavimus, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymų, reglamentuojančių įstaigos veiklą, nuostatas. 

2. Įstaigos kokybės politika yra neatsiejama jos vizijos, misijos ir strateginio tikslo dalis:

2.1 Įstaigos vizija– optimaliai išnaudojant įstaigos galimybes, profesinius, finansinius ir moralinius resursus siekti teikti geros kokybės socialines paslaugas, sudarant sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, o taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

2.2Įstaigos misija – užtikrinti Pagėgių savivaldybės gyventojų poreikius atitinkančią socialinę pagalbą, įtraukiant juos į sprendimų priėmimų, siekiant bendruomenėje išvengti socialinės atskirties ir mažinti skurdą.

2.3 Įstaigos strateginis tikslas – teikti socialines paslaugas Pagėgių savivaldybės gyventojams dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam ar praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime, sudarant sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį ir integruotis į visuomenę.

II. KOKYBĖS POLITIKOS TIKSLAI

3. Įstaigos kokybės politika apima savalaikį, nuosekliai suplanuotą, kokybišką, saugų ir individualius kliento poreikius atliepiančių paslaugų teikimą lanksčios, nuolat besimokančios, aukštos įstaigos kultūros fone. 

4. Pagrindiniai Įstaigos  kokybės politikos tikslai:

4.1 Suteikti kompleksinę pagalbą paslaugų gavėjams, atliepiant jų poreikius, atstovaujant jų interesus ir gerbiant jų apsisprendimo teisę;

4.2 Užtikrinti teikiamų paslaugų saugumą klientams bei darbo aplinkos saugumą darbuotojams;

4.3 Užtikrinti ir palaikyti aukštą klientų pasitikėjimą įstaiga;

4.4 Siekti abipusiai naudingo bendradarbiavimo su partneriais;

4.5 Užtikrinti personalo kompetencijų ugdymą, siekiant įgyvendinti įstaigos strategiją;

4.6 Skatinti kiekvieno darbuotojo asmeninę atsakomybę už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją;

4.7 Kaupti žinias ir patirtį, siekiant tapti nuolat besimokančia įstaiga;

4.8 Puoselėti kokybės kultūrą;

4.9 Nuolat gerinti kokybės vadybos sistemą.

III. KOKYBĖS POLITIKOS PRINCIPAI IR VERTYBĖS

5. Įstaiga, įgyvendindama kokybės politikos tikslus, savo veikloje vadovaujasi kokybės principais, kurie tiesiogiai koreliuoja su EQUASS kokybės principais. Įstaigos kokybės politikos principai paremti lyderyste, personalu, teisėmis, etika, partnerystė, dalyvavimu, orientacija į asmenį, kompleksiškumu, orientacija į rezultatus, nuolatiniu gerinimu.

6. Puoselėjamos Įstaigos vertybės integruojamos į kokybės politikos vertybių lauką. Įstaigos kokybės vertybės apima:

6.1 Pagarba žmogui. Teigiame, kad žmogus yra svarbiausia vertybė mūsų darbe ir siekiame išklausyti, elgtis be išankstinio nusistatymo, būti jautriems kito žmogaus nuomonei ir situacijai, tolerantiškiems, atviriems sau ir prieš visuomenę.

6.2 Profesionalumas ir bendradarbiavimas.Siekiame, kad sukauptos žinios, įgyta patirtis ir nuolatinis mokymasis, bendradarbiavimas ir dalinimasis gerąja praktika su klientais, kolegomis ir partneriais padėtų pagrindus aukščiausiems rezultatams ir kurtų savitarpio supratimu grįstą teigiamą darbo atmosferą.

6.3 Inovatyvumas ir kūrybiškumas.Siekiame, būti dinamiški ir pasiruošę pokyčiams, domimės naujovėmis ir jas skatiname, ieškome tobulėjimo sričių ir siekiame jas įgyvendint, kuriame naujus būdus ir priemones  spręsti įsisenėjusiais socialines problemas bendruomenėje.

IV. KOKYBĖS STEBĖSENA, VERTINIMAS IR ASAKOMYBĖ

7. Įstaigos kokybės stebėsena ir vertinimas vykstanaudojantis šiais informacijos gavimo metodais: statistiniais, organizacinės dokumentacijos analizės, paslaugų gavėjų apklausų, darbuotojų apklausųir ataskaitų ir kt.

8. Įstaigos kokybės stebėsena ir vertinimas vyksta analizuojant:

8.1Socialinių paslaugų gavėjų gyvenimo kokybę;

8.2 Darbuotojų kompetenciją;

8.3 Bendradarbiavimą su partneriais;

8.4 Suinteresuotų šalių pasiūlymus, pastabas ir nusiskundimus;

8.5 Įstaigos veiklos rezultatus;

8.6 Atliktų auditų ir tikrinimų rezultatus ir rekomendacijas.

9. Įstaigos vadovas ir vadovaujamas pareigas užimantys darbuotojai yra atsakingi už tinkamą šios politikos įgyvendinimą, už tai, kad jiems pavaldūs darbuotojai būtų supažindinti bei vadovautųsi Kokybės politika savo darbe.

10. Visi Įstaigos darbuotojai yra asmeniškai atsakingi už Kokybės politikos žinojimą, suvokimą ir jos laikymąsi.

11. Kiekvienas Įstaigos darbuotojas yra įpareigotas pranešti apie esamus arba galimus Kokybės politikos pažeidimus.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Įstaigos kokybės politika yra viešai prieinama Įstaigos internetinėje svetainėje: http://pagegiuspc.lt/

13. Kokybės politika yra peržiūrima ir atnaujinama pagal poreikį arba pasikeitus šios politikos reguliavimo srities teisės aktams, konsultuojantis su Kokybės politikos kūrimo grupe ir bei Įstaigos darbuotojais. Kokybės politikos keitimai priimami bendru sutarimu visuotiniame Įstaigos susirinkime.

14. Įstaigos darbuotojai su Kokybės politika yra supažindinami pasirašytinai arba elektroninėmis priemonėmis. Darbuotojai ja vadovautis atlikdami savo darbo funkcijas.