Projektinė veikla

 

Projektas „Bendruomeninės kompleksinės paslaugos šeimai Pagėgių savivaldybėje“

Projekto vykdytojas – Pagėgių savivaldybės administracija.

Partneriai – Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centras; VšĮ „Sudoku“

Įgyvendinant projektą, Pagėgių savivaldybėje gyvenančios šeimos nemokamai gauna šias paslaugas: individualias ir grupines psichologo konsultacijas, pozityvios tėvystės mokymų, psichosocialinės, šeimos įgūdžių ir sociokultūrines paslaugas, mediacijos paslaugas, vaikų priežiūros bei pavėžėjimo paslaugas. Organizuojama šeimos klubų veikla. Tėvams, lankantiems projekto užsiėmimus yra sudarytos sąlygos kelioms valandoms palikti vaiką užimtumo kambaryje (nuo 3 iki 7 metų). Minėtos veiklos vyksta ne tik Pagėgių mieste, bet ir vietos bendruomenėse (kur tik yra poreikis).

 

Projektas “Integrali pagalba namuose Pagėgių savivaldybėje”

Didinant dienos socialinės globos paslaugos kokybę bei plėtrą įgyvendinamas projektas iš Europos sąjungos lėšų „Integrali pagalba į namus Pagėgių savivaldybėje“.  Nuo 2017 m. sausio mėn. socialinės globos paslaugos teikiamos kartu su slaugos paslaugomis. Slaugos dalis finansuojama  Europos Sąjungos lėšomis.

 

Vaikų dienos centro projektas “Laiminga vaikystė”.

 

Finansavimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija finansuoja Vaikų dienos centro (VDC) projektą. Priemonė: Plėsti vaikų dienos centrus savivaldybėse.

Tikslas:

-          užimti vaikų   laisvalaikį turininga bei įdomia veikla, atitraukiant juos nuo neigiamos aplinkos įtakos.

-          Gerinti vaikų savijautą jų socialinėje aplinkoje.

-          Dirbti su jų  šeimos nariais, siekiant vis geresnio šeimos mikroklimato, pozityvesnių ryšių su aplinka.

Projektas “Šeimos krizių įveikimas per kompleksinės pagalbos suteikimą”

 

Įstaigų ir organizacijų, teikiančių kompleksines paslaugas  krizinėse situacijose esantiems tėvams, auginantiems vaikus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuoja VMT projektą, kuriam  skiriamos valstybės biudžeto lėšos pagal Vaiko gerovės 2013-2018 metų programos priemonę: organizuoti kompleksinių paslaugų teikimą krizinėse situacijose esantiems tėvams, auginantiems vaikus, ugdant tėvų socialinius ir pozityvios tėvystės įgūdžius ir teikiant prioritetą ankstyvųjų šeimos krizių prevencijai.

 

Projektas „Dirbdami kurkime šeimos gerovę!“

 

Projektas „Dirbdami kurkime šeimos gerovę!“, pradėtas įgyvendinti 2009 m. rugsėjo 1 d. ir vyksta jau 40 mėnesių. Projektas finansuojamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-04-K-01 priemonę „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“. Projektas vyko nuo 2009 metų rugsėjo mėnesio. Baigėsi veiklos 2013 m. gruodžio mėnesį.  Pagrindinės veiklos vaikų priežiūra ir pagyvenusių, neįgalių asmenų priežiūra, kol jų artimieji dirba.

2013-01-01 dienai -  buvo išlaikomi iš projekto lėšų  5 vaikų užimtumo kambariai, kuriuose buvo prižiūrima 50 vaikučių. Nuo 2013 m. kovo 1 dienos vaikai lankę Vilkyškių užimtumo grupes finansuojamas iš ES projekto „Dirdami kurkime šeimos gerovę!“ lanko Vilkyškių priešmokyklinio ugdymo grupę.  Svarbu tai, kad iš projekto lėšų įsigyti baldai, patalynė, kitas inventorius perduoti šiai ugdymo grupei. Dalimi inventoriaus įsigytu projekto metu naudojasi ir Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupė. Nuo 2013 m. kovo 1 d. iki gruodžio pabaigos projekto lėšomis buvo išlaikomas tik Pagėgiuose vaikų užimtumo kambarys, kurį lankė vidutiniškai 15 vaikučių iki 6 metų amžiaus. Nelikus šio užimtumo kambario, jų tėvams pasiūlyta lankyti vaikų dienos centrą. Šia paslauga naudojasi 5 šeimos, kurių vaikučiai negali lankyti Pagėgių vaikų darželio.

Neįgalių jaunų asmenų socialinė priežiūra ir dienos socialinė globa – jaunuoliams su negalia  buvo suteikta galimybė dalyvauti Tauragės neįgaliųjų reabilitacijos centro veikloje. Šiame centre jiems taip pat buvo teikiamos medicininės reabilitacijos paslaugas. Paslauga pasinaudojo 12  jaunų asmenų su negalia. Jie buvo rytais nuvežami, vakarais parvežami su tam tikslui įsigytu automobiliu. Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2013 metų kovo menesio ši paslauga nemokamai nebeteikiama. Iš jų trims jaunuoliams pritaikėme važiavimą į Tauragės neįgaliųjų reabilitacijos centrą 1 kartą savaitėje kartu su vežamais pirmadieniais neįgaliais mokiniais į Skaudvilės pagalbinę mokyklą ( neįgalūs jaunuoliai lankantys Tauragės reabilitacijos centrą dalinai sumoka už spec. transporto paslaugas). Tačiau šis būdas problemos iš esmės neišsprendė. Buvo  pateiktas prašymas Neįgaliųjų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl lėšų skyrimo transporto išlaidoms jaunuolių nuvežimui ir parvežimui į Tauragės neįgaliųjų reabilitacijos centrą.  Tačiau prašymas nepatenkintas. Žinant tai, kaip šiems jaunuoliams būtinas užimtumas jiems pasiūlyta dalyvauti projekte „Socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką per kompleksinės pagalbos suteikimą“, kurį vykdo Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugija. Projekto partneris Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centras. Šis projektas tik dalinai išsprendžia jų užimtumą. Jiems reikia bendravimo, reikia kad juos išklausytų, jie nori išsipasakoti. Šiuo metu su jais vieną kartą savaitėje po pietų bendrauja Pagėgių A. Mackaus keletas moksleivių. Su jais kartu sportuoja pagal jų gebėjimus. Jaunuoliai su džiaugsmu eina pasimankštinti ir džiaugiasi, kad turi draugų iš gimnazijos.

Socialinių darbuotojų iniciatyva dirbančių projekte šie moksleiviai ir neįgalūs jaunuoliai vyko į Tauragėje esantį boulingą.  Tai vienas iš geriausių būdų jų integracijai į bendruomenę. Tačiau tai negali būti pasiremta tik savanoriška veikla, būtina planuoti šių lėšų poreikį biudžete ir neapsunkinti šios grupės jaunuolių integracijos į bendruomenę, nes šiems jaunuoliams ypač svarbus užimtumas bei socializacija.

Šiam projektui skirta nominacija „Už galimybę dirbti jaunimui! Finansų ministerijos organizuotame kasmetiniame konkurse„Europos burės 2013“.

 

Socialinių paslaugų centras – VšĮ “Gabrielius” vykdomo projekto “Galiu gyventi ir kitaip!” partneris

 

Projekto “Galiu gyventi ir kitaip!” tikslas – teikti kompleksines paslaugas, kurių negali suteikti socialiniai darbuotojai išlaikomi iš biudžeto. Galutinis projekto uždavinys – kuo daugiau nedirbančių asmenų įlieti į darbo rinką, kad jie galėtų gyventi iš darbinių pajamų, o ne iš socialinių išmokų. 2013 m. 20 asmenų įgijo apdailininko (statybiniko, dažytojo, tinkuotojo, tapetuotojo, plytelių klojėjo) kvalifikaciją.

 

Socialinių paslaugų centras – Pagėgių savivaldybės Neįgaliųjų draugijos vykdomo projekto “Socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką per kompleksinės pagalbos suteikimą”partneris

 

Projekto tikslinė grupė Pagėgių savivaldybėje –  neįgalieji ir moterys po ilgesnės pertraukos grįžtančios į darbo rinką – yra taip pat pažeidžiami socialinėje sistemoje. Projekto finansavimas leidžia teikti kompleksines socialines paslaugas, kurių tikslas padėti šeimai, asmeniui integruotis į darbo rinką. Pagrindinės veiklos: individualus ir grupinis konsultavimas, savipagalbos grupių organizavimas bendruomenėje, praktinių darbinių įgūdžių realioje darbo vietoje, bendrųjų gebėjimų mokymai, profesinis mokymas orientuotas į vietos darbo rinkos poreikius, tarpininkavimas įsidarbinant. 2013 metais įgijo slaugytojų padėjo profesiją 13 pagėgiškių moterų, kurios nebuvo dirbusios 2 metus ir ilgiau. Kai kurios buvo visai nedirbusios ir buvo gilioje krizėje. Projektas padėjo joms atsitiesti ir šiai dienai sėkmingai dirba. Pagal profesiją įsidarbino – 6 moterys Pagėgių savivaldybės įstaigose teikiančiose socialines paslaugas.  Vietos bendruomenė įtraukė tikslinę grupę į savo veiklą. Projekto dalyviai daugiau pasitiki savimi, jaučiasi daugiau pilnaverčiais, dalyvauja visuomeninime, kultūriniame Pagėgių savivaldybės gyvenime.