Paslaugos

-          Pagalbos į namus paslauga – tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime, siekiant išvengti socialinių paslaugų stacionariose socialinės globos namuose. Pagalbos į namus paslaugos teikimo tvarką reglamentuoja Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu ir įstaigos vidaus tvarka patvirtinti norminiai dokumentai.

-          Dienos socialinės globos paslauga – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Asmeniui (šeimai) dienos socialinė globa (asmens namuose) teikiama nuo 3 iki 8 val. per parą ir 5 kartų per savaitę. Dienos socialinės globos paslaugos teikimo tvarką reglamentuoja Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu ir įstaigos vidaus tvarka patvirtinti norminiai dokumentai.

-          Transporto organizavimo paslauga, teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu. Transporto paslauga įstaigoje gali pasinaudoti vaikai su negalia ir jų šeimos, suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinės rizikos vaikai ir  jų  šeimos, socialinės rizikos suaugę asmenys, kiti asmenys – Pagėgių savivaldybės gyventojams socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo komisijos  sprendimu.

-          Aprūpinimas techninėmis pagalbos priemonėmis asmenis turinčius  fizinę negalią. Įstaiga nuolatos organizuoja asmenų turinčių fizinę negalią  aprūpinimą techninės  pagalbos priemonėmis, tenkinant jų specialiuosius poreikius. Aprūpinimas techninėmis pagalbos priemonėmis teikimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministroįsakymas ir įstaigos vidaus tvarka patvirtinti norminiai dokumentai.

-          Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos, teikiamos šeimoms dienos metu, siekiant palaikyti ir atstatyti savarankiškumą, atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos socialinės rizikos šeimoms dažniausiai teikiamos dėl piktnaudžiavimo šeimoje alkoholiu, tėvystės ir socialinių įgūdžių stokos, vaikų auklėjimo problemų. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos socialinės rizikos šeimoms teikiamos nemokamai.

-          Laikino apgyvendinimo paslauga – tai  namų aplinkos sąlygų ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą. Ši paslauga teikiama asmenims, kurie dėl iškilusių psichosocialinių problemų neturi galimybės gyventi savo būste. Laikino apgyvendinimo paslaugos teikimo tvarką reglamentuoja Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu ir įstaigos vidaus tvarka patvirtinti norminiai dokumentai.

-          Psichologinės pagalbos paslaugos – individualios ir grupinės psichologinės konsultacijos suaugusiems asmenims, poroms, vaikams ir jų šeimoms. Organizuojamos ir teikiamos 4 tipų paslaugos: psichologinės grupės (orientuotos į savęs pažinimą, vidinių sunkumų mažinimą), socialinių įgūdžių lavinimo grupės (orientuotos į aktyvius mokymosi iš patirties metodus), kompleksinė pagalba (psichologinė, teisinė, socialinė) šeimos krizės atveju tarpininkaujant seniūnijos socialiniam darbuotojui ar socialinio darbuotojo padėjėjui, savipagalbos grupės, tėvystės bei socialinių įgūdžių lavinimo grupės tėvams. Psichologinės pagalbos paslaugos teikimo tvarką reglamentuoja Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu[1] ir įstaigos vidaus tvarka patvirtinti norminiai dokumentai.

-          Vaikų dienos centro paslaugos – vaikams iš socialinės rizikos šeimų, ir vaikams iš kitų šeimų turinčių socialinių problemų, tenkinant vaikų būtiniausius poreikius, pamaitinant, prižiūrint, sudarant sąlygas vaikams būti saugiems, organizuojant užimtumą ir pamokų ruošą, socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą, bendradarbiaujant su vaiko šeima, teikiant jai reikalingą socialinę ir psichologinę pagalbą. Vaikų dienos centro paslaugų teikimo tvarką reglamentuoja Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu ir įstaigos vidaus tvarka patvirtinti norminiai dokumentai.

-          Asmens higienos paslauga – tai pirties paslaugų teikimas asmenims (šeimoms), besirūpinantiems savo higiena.

-          Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimas ir konsultavimas. Programos pagrindinis tikslas – tinkamai paruošti įtėvius ir globėjus (rūpintojus) priimti vaiką į šeimą. Svarbus GIMK mokymų dėsnis – viską pradėti nuo savęs. Būsimi globėjai ir įvaikintojai mokymų metu atvirai kalba apie tai, ką jie jaučia vienų ar kitų praktinių užduočių metu, atsako sau į daugelį klausimų. Taip pat ketinantieji globoti ar įvaikinti kartu su socialiniu darbuotoju įvertina, ar jie gali tapti globėjais ar įvaikintojais ir ar turi tam reikalingų žinių bei gebėjimų. Juk labai svarbu priimti galutinį sprendimą laiku ir teisingai.

GIMK įvadiniai mokymai globėjams ir įtėviams trunka apie 3 mėnesius, kurių metu vyksta individualūs susitikimai įstaigoje ir būsimų globėjų ar įtėvių namuose, bei vykdomi grupiniai užsiėmimai (1 kartą savaitėje po 3 val.), kurių metu gvildenama 10 temų:

1. Įvadas į Globėjų ir įtėvių rengimo programą GIMK.

2. Komandinis darbas užtikrinant stabilumą vaiko gyvenime.

3. Atviras kalbėjimas su įvaikintu ar globojamu vaiku.

4. Raidos poreikių tenkinimas. Ryšiai.

5. Raidos poreikių tenkinimas. Netektys.

6. Savosios vertės pajautimas. Šeimos ryšių stiprinimas.

7. Auklėjimas.

8. Pastovių ryšių stiprinimas.

9. Pasiruošimas pokyčiams. Permainų planavimas.

10. Sąmoningo sprendimo priėmimas.

Būsimieji globėjai ir įtėviai po kursų baigimo gauna pažymėjimus bei per 20 darbo dienų jiems ir Vaikų teisių apsaugos skyriui pagal pareiškėjų gyvenamąją vietą pateikiama išvada apie jų pasirengimą globoti ar įvaikinti vaiką.

Įstaigos atestuotos socialinės darbuotojos pat konsultuoja esamus ir būsimus globėjus (rūpintojus) ir įtėvius individualiai.