Nuostatai

 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO NAUJA REDAKCIJA

 

2014 m. balandžio 24 d. Nr. T-66

Pagėgiai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 9 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 6 straipsnio 2 ir 5 dalimis, atsižvelgdama į Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorės 2014 m. kovo 3 d. raštą Nr. A2-35, Pagėgių savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro nuostatus (pridedama).

2. Įgalioti Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorę Nijolę Kovaliovą pasirašyti nuostatus ir įregistruoti juos Juridinių asmenų registre įstatymų nustatyta tvarka.

3. Pripažinti netekus galios Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 3 d. sprendimą Nr. 190 „Dėl Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro nuostatų pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija“.

4. Nustatyti, kad sprendimo 3 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 1 punktu patvirtintų nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro (toliau – Įstaiga) veiklos pobūdį, sritis ir tikslus, teises ir pareigas, įstaigos savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetenciją, darbo santykius ir darbo apmokėjimą, turtą, lėšų šaltinius ir lėšų naudojimo tvarką, finansinę veiklos kontrolę, įstaigos reorganizavimą ir likvidavimą bei Nuostatų keitimo tvarką.
 2. Įstaigos pavadinimas – Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centras, Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 178059150.
 3. Įstaigos teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 4. Įstaigos savininkas yra Pagėgių savivaldybė (toliau – Savininkas), adresas: Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai.
 5. Steigėjo teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Pagėgių savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba).
 6. Įstaigos veiklą koordinuoja Pagėgių savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.
 7. Įstaiga teikia socialines paslaugas Pagėgių savivaldybės gyventojams.
 8. Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitų banke.
 9. Įstaigos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  įsakymais, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
 10. Įstaiga yra paramos gavėja.
 11. Įstaigos buveinės adresas: Vilniaus gatvė 4 a, LT-99292 Pagėgių miestas.
 12. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Įstaigos veiklos laikotarpis neterminuotas.

 

II. ĮSTAIGOS VEIKLOS SRITIS, RŪŠYS, TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

12.1.         Įstaigos veiklos sritis – socialinių paslaugų teikimas.

 1. Įstaigos veiklos tikslas – teikti socialines paslaugas Pagėgių savivaldybės gyventojams dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam ar praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime, sudarant sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį ir integruotis į visuomenę.
 2. Siekdama savo tikslų, Įstaiga verčiasi įstatymų nedraudžiama šių rūšių ūkine komercine veikla pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

14.1.         nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88);

14.2.         nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliais asmenimis veikla (88.10);

14.3.         kita, niekur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.9);

14.4.         vaikų dienos priežiūros veikla (88.91);

14.5.         kita apgyvendinimo veikla (55.90);

14.6.         kita stacionarinės globos veikla (87.90);

14.7.         švietimui būdingų paslaugų veikla (85.60);

14.8.         kitų maitinimo paslaugų teikimas (56.29);

14.9.         kita, niekur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.99);

14.10.     kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.29);

14.11.     kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59);

14.12.     kitas keleivių vežimo sausumos transportas (49.39);

14.13.     fizinės gerovės užtikrinimo veikla (96.04);

14.14.     kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (86.90);

14.15.     viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse (86.90.10).

 1. Siekdama savo tikslų, Įstaiga gali verstis kita įstatymams ir kitiems teisės aktams neprieštaraujančia veikla.
 2. Įstatymų nustatytais atvejais Įstaiga gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją. Įstaiga privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios įstatymuose numatytos kaip būtinos jos veiklos sąlygos.
 3. Įstaigos uždaviniai:

17.1.         sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį, kai asmuo dėl amžiaus, negalios, skurdo ar kitų priežasčių pats nepajėgia to padaryti;

17.2.         įgyvendinti socialinių paslaugų teikimo programas, projektus, pavestas funkcijas;

17.3.         plėtoti socialines paslaugas senyvo amžiaus asmenims, neįgaliesiems, socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams, socialinės rizikos vaikams, kitiems asmenims bei socialinės atskirties asmenims, atsižvelgiant į savivaldybės gyventojų poreikius ir savivaldybės tarybos nustatytą tvarką;

17.4.         teikti kokybiškas paslaugas, skatinti paslaugų gavėjų aktyvumą, kad jie patys galėtų pasirūpinti savimi, padėti išsaugoti ar atgauti fizines funkcijas;

17.5.         užkirsti kelią asmens, šeimos, bendruomenės socialinėms problemoms kilti, taip pat visuomenės socialiniam saugumui užtikrinti.

 1. Įstaiga, įgyvendindama įstaigos tikslus, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

18.1.         Socialinių paslaugų asmens namuose padalinys teikia pagalbos namuose, dienos socialinės globos, bendrąsias ir kitas socialines paslaugas, aprūpina gyventojus techninėmis pagalbos priemonėmis Įstaigoje ir asmens namuose;

18.2.         Vaikų dienos centro padalinys, psichologinės pagalbos, krizių padaliniai teikia trumpalaikės socialinės globos paslaugas, laikino – savarankiško apgyvendinimo paslaugas, intensyvią krizių įveikimo pagalbą, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, užimtumo, sociokultūrines ir kitas paslaugas Įstaigoje ir asmens namuose;

18.3.         Įstaiga teikia transporto paslaugas senyvo amžiaus, asmenims su negalia, socialinės rizikos grupių asmenims bei jų šeimoms, kurie dėl negalios, ligos, senatvės, socialinių įgūdžių stokos, nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu;

18.4.         Aprūpina neįgalius ir senyvo amžiaus asmenis techninės pagalbos priemonėmis;

18.5.         Teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas socialiai pažeistiems asmenims bei jų šeimoms, siekdamas jų psichologinės, socialinės reabilitacijos ir integracijos į visuomenę;

18.6.         Teikia psichologinę pagalbą ir vaikų dienos centro paslaugas socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams, socialinės rizikos vaikams, suaugusiems, šeimoms, asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, kitiems socialiai pažeistiems asmenims, šeimoms;

18.7.         Teikia vaikų priežiūros paslaugas dienos metu;

18.8.         Teikia asmens higienos ir priežiūros paslaugas;

18.9.         Aprūpina socialinės rizikos grupių asmenis, neįgaliuosius bei senyvo amžiaus asmenis būtiniausiais drabužiais, avalyne, maisto produktais ir kitais daiktais gavus paramą;

18.10.     Nagrinėja gyventojų skundus dėl socialinių paslaugų teikimo ir kokybės;

18.11.     Teikia informaciją ir konsultuoja asmenis socialinių paslaugų teikimo klausimais;

18.12.     Tarpininkauja ir atstovauja asmenims, šeimoms sprendžiant įvairias iškilusias socialines problemas;

18.13.     Užtikrina teikiamų socialinių paslaugų kokybę, teisėtumą bei teisingumą;

18.14.     Rengia ir įgyvendina socialinių paslaugų teikimo, socialinės integracijos, prevencijos ir kitus su vykdoma veikla susijusius projektus;

18.15.     Renka, analizuoja ir apibendrina informaciją apie Įstaigos teikiamas paslaugas;

18.16.     Vykdo socialinių paslaugų apmokėjimą vadovaujantis savivaldybės tarybos patvirtintomis kainomis už paslaugas;

18.17.     Rengia finansines, veiklos, statistines ataskaitas įstatymų nustatyta tvarka, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl socialinių paslaugų teikimo;

18.18.     Rengia socialinių paslaugų teikimo programas ir projektus;

18.19.     Skatina savanorišką darbą teikiant įvairias socialines paslaugas;

18.20.     Rengia socialinio darbo metodikas (modelius) darbui su socialinės rizikos bei socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis (šeimomis) ir jas pritaiko praktikoje;

18.21.     Organizuoja bei vykdo socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų, savanorių ir kitų įstaigoje dirbančių darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą;

18.22.     Vykdo švietėjišką bei prevencinį darbą smurto bei priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų srityje;

18.23.     Atsižvelgiant į finansines galimybes plečia socialinių paslaugų kiekį (tinklą);

18.24.     Vykdo ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III. ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Vykdydama nuostatuose numatytą veiklą, įstaiga turi šias teises:

19.1.         naudoti, valdyti perduotą patikėjimo teise turtą bei disponuoti juo Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei šių nuostatų nustatyta tvarka;

19.2.         naudoti įstaigos lėšas nuostatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;

19.3.         kreiptis į savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją dėl įstaigos nuostatų papildymo bei pakeitimo;

19.4.         savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos leidimu stoti ne į pelno organizacijų asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;

19.5.         gauti paramą ir teikti labdarą;

19.6.         rengti ir įgyvendinti ilgalaikes strategines ir trumpalaikes programas bei projektus;

19.7.         teikti pasiūlymus rengiant socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančius valstybės ir savivaldybės norminių aktų projektus;

19.8.         pagal savo kompetenciją bendradarbiauti ir palaikyti ryšius su Lietuvos bei užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauti įgyvendinant tarptautinius projektus;

19.9.         teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijai dėl Socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų ir vykdomų funkcijų organizavimo ir tobulinimo;

19.10.     įstaigos darbui parinkti socialinio darbo metodus bei veiklos būdus;

19.11.     įstaiga, bendradarbiaudama su Socialinės paramos skyriumi, analizuoja socialinės paramos poreikį Pagėgių savivaldybėje;

19.12.     įstaiga bendradarbiauja, sudaro sutartis su kitais socialiniais partneriais: valstybinėmis institucijomis, tarptautiniais partneriais, nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO), religinėmis bendruomenėmis, juridiniais bei fiziniais asmenimis;

19.13.     įstaiga gali turėti ir kitų teisių, jei jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams.

 1. Įstaigos pareigos yra užtikrinti jai pavesto tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, priskirtų funkcijų kokybišką atlikimą.
 2. Įstaigai draudžiama:

21.1.         būti kitų juridinių asmenų dalyve;

21.2.         steigti atstovybes;

21.3.         užtikrinti kitų asmenų prievolių vykdymą.

 

IV. SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS KOMPETENCIJA

 

 1. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Savivaldybės taryba, turi šias teises ir pareigas:

22.1.         tvirtina, keičia ir papildo Įstaigos nuostatus;

22.2.         priima sprendimą dėl Įstaigos buveinės pakeitimo;

22.3.         priima į pareigas ir iš jų atleidžia Įstaigos direktorių;

22.4.         priima sprendimą dėl Įstaigos reorganizavimo ar likvidavimo;

22.5.         priima sprendimą dėl įstaigos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

22.6.         skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

22.7.        tvirtina:

22.7.1.  didžiausią leistiną Įstaigos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių (etatų) skaičių;

22.7.2.  metinį Įstaigos darbuotojų užmokesčio fondą;

22.7.3.  pagal kompetenciją Įstaigos teikiamų paslaugų kainas ir tarifus;

22.8.         sprendžia kitus Biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir įstaigos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

 

V. ĮSTAIGOS VALDYMO ORGANAI IR KOMPETENCIJA

 

 1. Įstaigos direktorius yra vienasmenis Įstaigos valdymo organas.
 2. Įstaigos direktorių į pareigas priima ir iš jų atleidžia savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, kuri taip pat nustato direktoriaus tarnybinį atlyginimą (koeficientais), priedus prie tarnybinio atlyginimo ir skatinimo sąlygas.
 3. Įstaigos direktorius:

25.1.         organizuoja ir koordinuoja Įstaigos darbą;

25.2.         pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;

25.3.         Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Įstaigai valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, taip pat santykiuose su kitais šalies ar užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

25.4.         užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių nuostatų;

25.5.         pagal kompetenciją sudaro sutartis, išduoda įgaliojimus, atidaro bankuose sąskaitas;

25.6.         Įstatymų nustatyta tvarka disponuoja įstaigos lėšomis ir turtu;

25.7.         vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus, taiko skatinimo priemones ir skiria drausmines nuobaudas;

25.8.         nustato darbuotojams tarnybinius atlyginimus, neviršydamas patvirtinto darbo užmokesčio fondo;

25.9.         sudaro sąlygas darbuotojams kelti kvalifikaciją;

25.10.     užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

25.11.     įstatymų nustatyta tvarka užtikrina įstaigos paslaugų gavėjų konfidencialumą;

25.12.     vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 1. Įstaigos direktorius tvirtina:

26.1.         Įstaigos pajamų ir išlaidų sąmatas;

26.2.         Įstaigos struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus. Įstaigos darbuotojų, kurie išlaikomi iš įvairių projektų (nacionalinio biudžeto, tarptautinių fondų, Europos sąjungos ir pan.) didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus steigėjas netvirtina.

26.3.         Įstaigos padalinių nuostatus;

26.4.         Įstaigos darbuotojų pareigybių aprašymus;

26.5.         Įstaigos vidaus tvarkos taisykles darbuotojams;

26.6.         Metinį Įstaigos veiklos planą;

 1. Įstaigos direktorius atsako:

27.1.         Už įstaigos veiklą ir kokybišką darbą;

27.2.         už tinkamą Įstaigos tikslų ir funkcijų įgyvendinimą, finansinę veiklą, racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą;

27.3.         už saugų darbą, priešgaisrinę saugą, turto ir aplinkos apsaugą, vidaus tvarkos reikalavimų vykdymą;

27.4.         už savo pareigų ir kitų jo kompetencijai priskirtų funkcijų tinkamą vykdymą.

27.5.         Direktorius gali turėti ir kitų įstatymams ir teisės aktams neprieštaraujančių teisių ir pareigų.

 1. Direktorius atskaitingas Savivaldybės tarybai, pavaldus Administracijos direktoriui.
 2. Įstaigos direktoriui laikinai nesant (ligos, atostogų, komandiruotės ar kitais atvejais) jo funkcijas vykdo kitas asmuo, paskirtas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

 

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

 

 1. Įstaigos darbuotojus į darbą priima ir iš jo atleidžia įstaigos direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir su juo susijusių teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Įstaigos darbuotojų tarnybinius atlyginimus ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas nustato įstaigos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 3. Įstaigos direktorius atsako, kad būtų laiku išmokėtas įstaigos darbuotojams priskaičiuotas atlyginimas.
 4. Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai ir kiti socialinį darbą dirbantys asmenys atestuojasi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka.

 

VII. LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA

 

 1. Įstaiga finansuojama iš savivaldybės biudžeto ir papildomų pajamų.
 2. Papildomas pajamas sudaro įplaukos už paslaugas, juridinių ir fizinių asmenų parama, kitos teisėtai įgytos lėšos.
 3. Įstaigos ūkinės išlaidos finansuojamos pagal patvirtintą išlaidų sąmatą.
 4. Įstaigos turtą, kurį ji valdo, naudoja ir disponuoja patikėjimo teise, sudaro jo veiklai naudojami pastatai ir patalpos, kitos pagrindinės priemonės, finansiniai ištekliai bei kitas su jo veikla susijęs turtas.
 5. Įstaigai skirtos lėšos naudojamos įstatymų nustatyta tvarka.

 

VIII. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

 1. Įstaiga buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko Finansų ministerijos nustatyta tvarka.
 2. Įstaigos vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.
 3. Už finansinę, ūkinę ir kitą Įstaigos veiklą atsako direktorius, kuris kontroliuoja lėšų gavimą ir efektyvų jų panaudojimą.
 4. Įstaigos finansines, ūkines, bei kitos veiklos kontrolę vykdo savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba bei kitos bei kitos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IX. ĮSTAIGOS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

 1. Įstaiga pertvarkoma, reorganizuojama ir likviduojama savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos iniciatyva Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Klausimai, neaptarti šiuose nuostatuose, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.
 2. Pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems šiuose nuostatuose išdėstytus klausimus, taikomos tų teisės aktų nuostatos.
 3. Nuostatai keičiami Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu. Pakeistus Nuostatus pasirašo Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos įgaliotas asmuo. Pakeisti Nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.
 4. Vieši Įstaigos pranešimai skelbiami Įstaigos interneto tinklalapyje www.pagegiuspc.lt, ir vietinėje spaudoje.