Paslaugos

  • Pagalbos į namus paslauga – tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime, siekiant išvengti socialinių paslaugų stacionariose socialinės globos namuose. Pagalbos į namus paslaugos teikimo tvarką reglamentuoja Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu ir įstaigos vidaus tvarka patvirtinti norminiai dokumentai
  • Projektas „Integrali pagalba į namus Pagėgių savivaldybėje“Dienos socialinės globos paslauga– tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Asmeniui (šeimai) dienos socialinė globa (asmens namuose) teikiama nuo 3 iki 8 val. per parą ir 5 kartų per savaitę. Dienos socialinės globos paslaugos teikimo tvarką reglamentuoja Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu ir įstaigos vidaus tvarka patvirtinti norminiai dokumentai.
  • Aprūpinimas techninėmis pagalbos priemonėmis asmenis turinčius  fizinę negalią. Įstaiga nuolatos organizuoja asmenų turinčių fizinę negalią  aprūpinimą techninės  pagalbos priemonėmis, tenkinant jų specialiuosius poreikius. Aprūpinimas techninėmis pagalbos priemonėmis teikimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas ir įstaigos vidaus tvarka patvirtinti norminiai dokumentai.
  • Laikino apgyvendinimo paslauga – tai  namų aplinkos sąlygų ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą. Ši paslauga teikiama asmenims, kurie dėl iškilusių psichosocialinių problemų neturi galimybės gyventi savo būste. Laikino apgyvendinimo paslaugos teikimo tvarką reglamentuoja Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu ir įstaigos vidaus tvarka patvirtinti norminiai dokumentai.
  • Vaikų dienos centro paslaugos – vaikams iš šeimų susiduriančioms su socialinėmis ir kitomis problemomis. Paslauga teikiama tenkinant vaikų būtiniausius poreikius, pamaitinant, prižiūrint, sudarant sąlygas vaikams būti saugiems, organizuojant užimtumą ir pamokų ruošą, socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą, bendradarbiaujant su vaiko šeima teikiant jai reikalingą socialinę ir psichologinę pagalbą. Vaikų dienos centro paslaugų teikimo tvarką reglamentuoja Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu ir įstaigos vidaus tvarka patvirtinti norminiai dokumentai.

Vaikų dienos centro veikla vykdoma pirmadieniais – penktadieniais, trukmė per dieną – 4 valandos (nuo 12 val. iki 16 val.). Vaikų amžius įvairus –  nuo 5 iki 13 metų.

Vaikai po pamokų ateina į dienos centrą, dalyvauja ugdomuosiuose užsiėmimuose, terapinėse veiklose, žaidžia, norintys ruošia pamokas.  Dienos centre ugdytiniai gauna maitinimą.

Vaikų dienos cento 25-kių vaikų užimtumas yra finansuojamas iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (projektas „Laiminga vaikystė“). Darbuotoja (vaikų užimtumo specialistė dirba kiekvieną dieną) dirbanti su vaikais vaikų dienos centre yra išlaikoma savivaldybės biudžeto ir 2 vaikų užimtumo specialistai vienas 0,625 etato ir  0,375 etato, dirbantys  iš projekto „Laiminga vaikystė“ .

Dienos centro darbuotojai savo veikloje vadovaujasi pagrindiniu principu: ugdyti gali tas, kuris yra ugdomas. Darbuotojas pirmiausiai yra žmogus – asmuo, su savo sugebėjimais, stiprybėmis ir silpnybėmis, o tik paskui specialistas, kuris turi tam tikrų specifinių žinių, padedančių tinkamai reaguoti į iškylančią realybę. Vaikai patiria darbuotojų pagarbią laikyseną, domėjimąsi jais, pozityvų pastiprinantį atsaką į net mažiausią bendravimo apraišką ir, dažniausiai, besąlygišką priėmimą. Vaikų dienos centre yra mokomi gyvenimiškų įgūdžių, per įvairias veiklas mokomi priimti kitokią nuomonę, gerbti save, atrasti savo stiprybes.

  • Transporto organizavimas – Specialaus transporto paslaugos teikiamos vadovaujantis Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu. Įstaiga pavėžėjimo paslaugas teikia savivaldybės gyventojams, kuriems taikoma planinė hemodializė.
    • Socialinio darbuotojo – atvejo vadybininko funkcija – Vykdant šias funkcijas darbuotojai yra atsakingi už atvejo nagrinėjimo posėdžių organizavimą, pagalbos šeimai planavimą, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą. Atvejo vadybininkai koordinuoja pagalbos plano įgyvendinimą, socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, veiklą, telkia komandą, reguliariai organizuojant bendrus pasitarimus, esant poreikiui, teikiant jiems metodinę pagalbą ir kt., inicijuoja socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje, pagal poreikį koordinuoja prevencinę pagalbą, pasitelkiant šeimos socialinę aplinką, bendruomenę, socialinius darbuotojus ir kitus pagalbos teikėjus renkant ir analizuojant informaciją apie pagalbos teikėjus vietos bendruomenėje. Dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą savivaldybėje. Bendradarbiauja su valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis, įstaigomis, kitomis organizacijomis, teikia siūlymus savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui dėl pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų poreikio užtikrinimo savivaldybėje.