Teisės aktai

                                                                                                 PATVIRTINTA:

                                                                                                        Pagėgių savivaldybės

                                                                                                    socialinių paslaugų

                                                                                                centro direktorės

                                                                                                    2017 m kovo 31 d.

                                                                                                  įsakymu Nr. V-22

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO  KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017 – 2019 METŲ PROGRAMA

I. PASKIRTIS

 1. Šis dokumentas nustato pagrindinius apgaulės ir korupcijos prevencijos principus, tikslus ir uždavinius vykdomoje Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro (toliau – Centro)  veikloje, apgaulės, korupcijos prevencijos priemones bei jų teisinius pagrindus.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 1. Korupcijos prevencija –korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei  įgyvendinant atitinkamą priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstomų veikų.
 2. Korupcija – tai tiesioginis ar netiesioginis kyšio arba kito nepagrįsto atlygio ar pažado dėl

tokio atlygio prašymas, siūlymas, davimas ar priėmimas, kuris iškreipia asmens, gaunančio kyšį, nepagrįstą atlygį ar pažadą dėl kyšio ar nepagrįsto atlygio tinkamą bet kurios pareigos atlikimą.

 1. Apgaulė – veiksmai, elgesys ar žodžiai, kuriais norima apgauti, suklaidinti.

 

III. TIKSLAS

 1. Pašalinti apgaulės ir korupcijos atsiradimo galimybės Centro veiklos sistemoje, siekti, kad

jie netrukdytų teikti kokybiškas paslaugas pagal įstaigos nuostatus, užtikrinti žmonių teises ir laisves.

IV. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI

 1. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:

6.1.  Teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant pagrindinių  asmens teisių ir laisvių apsaugą;

6.2. Visuotinio privalomumo –korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys;

6.3. Sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų

korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam tokią pagalbą;

6.4. Pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat tikrinant ir prižiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus, bei teikiant pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo.

 

V. PREVENCJOS TIKSLAI

 

 1. Apgaulės ir korupcijos prevencija siekiama, kad apgaulė ir korupcija kuo mažiau trukdytų

Centro veiklai, didinti paslaugų teikimo kokybę.

 1. Rengiamos antikorupcines priemones turi būti nuoseklios, visapusiškos ir ilgalaikes.

Didelis dėmesys turi būti skirtas korupcijos apraiškų prevencijai ir neišvengiamos atsakomybes už neteisėtus veiksmus principo įgyvendinimui. Būtina ugdyti Centro darbuotojų savimonę bei žmonių nepakantumą korupcijai.

 1. Sėkmingai kovoti su korupcijos apraiškomis galima, kai ilgalaikė politika pagrįsta

visuotinai pripažįstamomis priemonėmis, prevencija, teisės pažeidimų tyrimu, žmonių švietimu ir jų

parama.

 1. Šiame dokumente numatytos priemonės turi būti siejamos su iškilusių problemų

sprendimu ir apsauga nuo esamos ar atsirandančios korupcijos Centro veiklos sistemoje. Taip pat būtina visokeriopai ginti visuotinai pripažįstamas žmogaus teises ir laisves.

 1. Skatinti glaudesnį Centro bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, organizacijomis bei

visuomene.

VI. PREVENCIJOS UŽDAVINIAI

 

 1. Nustatyti labiausiai korupcijos paveiktas Centro veiklos sritis, užtikrinti veiksmingą ir

kryptingą ilgalaikę kovą su korupcija, numatytų priemonių įgyvendinimą.

 1. Atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti.
 2. Atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų vaikų, žmonių apgaulės.
 3. Užtikrinti korupcijos prevencijos priemonių taikymą ir tinkamą jų įgyvendinimo

administravimą bei kontrolę.

 1. Skatinti skaidrų Centro veiklos vykdymą.
 2. Skirti už šios politikos įgyvendinimą ir kontrolę atsakingus asmenis.
 3. Užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.
 4. Įtraukti į apgaulės ir korupcijos prevenciją Centro darbuotojus.
 5. Korupcijos atsiradimo rizika įvertinama:

20.1. motyvuota korupcijos tikimybės vertinimo išvada ir su tuo susijusi informacija;

20.2. apklausos duomenimis;

20.3. galimybė vienam darbuotojui priimti sprendimą dėl Centro lėšų ir kito turto;

20.4. darbuotojų savarankiškumas priimant sprendimus ir spendimų priėmimo diskrecija (darbuotojo ar įstaigos teisės spręsti kokį nors klausimą savo nuožiūra);

20.5. Centro darbuotojų priežiūros ir kontrolės lygis;

20.6. reikalavimas laikytis įprastos darbo tvarkos;

20.7. nustatyti galiojančios tvarkos normų pažeidimai.

21. Kontrolės ir priežiūros vykdymas.

22. Atsakomybės neišvengiamumo principo taikymas už Centro veiklos sistemoje padarytus nusižengimus, susijusius su korupcija.

23. Viešųjų ir privačių interesų derinimas, užtikrinimas, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiems interesams, siekti priimamų sprendimų nešališkumo ir užkirsti kelią korupcijai ir apgaulei Centro veikloje.

24. Nustatyti galiojančių tvarkos normų pažeidimus.

25. Pranešimų, skundų, informacijos, susijusios su korupcija, tikrinimas ir priemonių taikymas jiems pasitvirtinus.

26. Savo kompetencijos neviršijimas.

27. Problemų išankstinis nuspėjimas ir pašalinimas.

28. Centro darbuotojų supažindinimas su apgaulės ir korupcijos prevencija tvarka.

29. Atliekamos veiklos ir sudaromų sandorių dokumentavimo reikalavimų laikymasis.

30. Centro kontrolę vykdančių institucijų išvadų vertinimas.

31. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Centro nuostatų, kitų dokumentų, susijusių su veikla laikymasis.

32. Centro darbuotojų dalyvavimas korupcijos prevencijos perspėjime.

33. Asmenys pažeidę šią tvarką, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

                                                                            

 

 

 

 

                                                                                               PATVIRTINTA:

                                                                                                        Pagėgių savivaldybės

                                                                                                    socialinių paslaugų

                                                                                                centro direktorės

                                                                                                     2017 m kovo 31 d.

                                                                                                 įsakymu Nr. V-22

 

 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS 2017-2019 M. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Vykdymo data Vykdytojai
1. Paskirti asmenį, atsakingą už apgaulės ir   korupcijos prevencijos tvarkos priemonių plano vykdymą ir kontrolę. 2017 m.

Kovo mėn.,Direktorius2.Supažindinti darbuotojus su   apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos programa ir planu.2017 m. II ketvirtisAsmuo,   atsakingas už įstaigos korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą3.Internetinėje svetainėje   paskelbti Centro apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos priemonių   įgyvendinimo planą.2017 m.

II ketvirtisAsmuo,   atsakingas už įstaigos korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą4.Kontroliuoti ir koordinuoti   įstaigos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano   vykdymą, teikti įstaigos vadovui informaciją ir pasiūlymus dėl jo tikslinimo.2017-2019 m.Asmuo,   atsakingas už įstaigos korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą5.Skelbti įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio vidurkius įstaigos   internetinėje svetainėjeKiekvieną ketvirtįFinansininkas6.Skelbti finansines ataskaitas įstaigos internetinėje svetainėjeKartą per metusFinansininkas7.Įstaigoje gavus pranešimą   apie galimą korupcinę veiklą, nedelsiant informuoti įstaigos vadovą.Gavus pranešimąAsmuo,   atsakingas už įstaigos korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą8.Sudaryti sąlygas telefonu,   el. paštu anonimiškai ar kitomis priemonėmis pranešti apie apgaulę ir   korupcinius teisės pažeidimus (ar mėginimą juos daryti).NuolatDirektorius

Asmuo,   atsakingas už įstaigos korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą9.Skundų, pareiškimų dėl   galimų apgaulės ir korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų nagrinėjimas.Gavus skundą, pareiškimą ar siūlymąAsmuo,   atsakingas už įstaigos korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą,   esant  sudėtingesnei situacijai,   sudaroma speciali darbo grupė10.Peržiūrėti darbuotojų   pareigybių aprašymus ir, esant būtinybei, įtraukti antikorupciniu požiūriu   svarbias nuostatas bei teisinės atsakomybės priemones.Kasmet IV ketvirtyjeDirektorius11.Esant reikalui   bendradarbiauti su korupcinius nusikaltimus tiriančia valstybės institucija –   Specialiųjų tyrimų tarnyba.Pagal poreikįDirektorius

Asmuo,   atsakingas už įstaigos korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą12.Užtikrinti   skaidrų ir racionalų viešųjų pirkimų organizavimą ir atlikimą.NuolatViešųjų pirkimų komisija,   pirkimų organizatorius13Skelbti įstaigos supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles CVP ISPo pakeitimo per 5 d.Asmuo, atsakingas už įstaigos korupcijos prevencijos ir   kontrolės vykdymą14.Apgaulės ir korupcijos   prevencijos tvarkos planas peržiūrimas ir papildomas esant poreikiui, tačiau   ne rečiau, kaip vieną kartą per dvejus metus.2018 m.Direktorius

Asmuo,   atsakingas už įstaigos korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą